Kursplan för Introduktion till kärnkraft

Introduction to Nuclear Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA400
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D. Grundkurs i funktionslära eller envariabelanalys.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta vilka energikällor som i dagsläget utnyttjas i olika omfattning i Sverige och i omvärlden och diskutera energiförsörjningens betydelse med hänsyn taget till människors behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • förklara de kärnfysikaliska grunder som medger att energi kan utvinnas genom kärnkraft samt lösa problem som behandlar kärnenergi, fission och radionukliders sönderfall,
 • förklara uppkomsten av radioaktivitet, artificiell såväl som naturlig, särskilja olika typer av joniserande strålning, såväl fysikaliskt som strålskyddsmässigt samt lösa problem som behandlar radioaktivitet och strålskydd,
 • redogöra för vilka processer som används för att omvandla kärnenergi till elektricitet i ett kärnkraftverk samt beskriva de reaktortyper som används i Sverige och urskilja likheter och skillnader mellan dem,
 • ange vilka komponenter som ingår i den svenska kärnbränslecykeln, i grupp muntligt beskriva och diskutera hur dessa relaterar till varandra samt hur en öppen cykel skiljer sig från en sluten.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till kärnkraftteknik avseende grundläggande kärnfysik (bl.a. radioaktivitet, joniserande strålning, och fissionsprocessen), reaktorteknik, kärnbränslecykeln och svensk energiförsörjning. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, obligatoriska gruppseminarier samt studiebesök vid kärnteknisk anläggning.

Examination

Skriftliga hemuppgifter, gruppseminarium med individuella muntliga presentationer och gruppdiskussioner samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kompendium

  Institutionen för fysik och astronomi,

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst