Kursplan för Introduktion till kärnkraft

Introduction to Nuclear Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA400
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8). Därutöver grundkurs i funktionslära/envariabelanalys
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta vilka energikällor som i dagsläget utnyttjas i olika omfattning i Sverige och i omvärlden och diskutera energiförsörjningens betydelse med hänsyn taget till människors behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • förklara de kärnfysikaliska grunder som medger att energi kan utvinnas genom kärnkraft samt lösa problem som behandlar kärnenergi, fission och radionukliders sönderfall,
 • förklara uppkomsten av radioaktivitet, artificiell såväl som naturlig, särskilja olika typer av joniserande strålning, såväl fysikaliskt som strålskyddsmässigt samt lösa problem som behandlar radioaktivitet och strålskydd,
 • redogöra för vilka processer som används för att omvandla kärnenergi till elektricitet i ett kärnkraftverk samt beskriva de reaktortyper som används i Sverige och urskilja likheter och skillnader mellan dem,
 • ange vilka komponenter som ingår i den svenska kärnbränslecykeln, i grupp muntligt beskriva och diskutera hur dessa relaterar till varandra samt hur en öppen cykel skiljer sig från en sluten.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till kärnkraftteknik avseende grundläggande kärnfysik (bl.a. radioaktivitet, joniserande strålning, och fissionsprocessen), reaktorteknik, kärnbränslecykeln och svensk energiförsörjning. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, obligatoriska gruppseminarier samt studiebesök vid kärnteknisk anläggning.

Examination

Skriftliga hemuppgifter, gruppseminarium med individuella muntliga presentationer och gruppdiskussioner samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 45, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kompendium

  Institutionen för fysik och astronomi,

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst