Kursplan för Ädelstenar och mineral för nyfikna

Gemstones and Minerals for Beginners

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MP025
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande egenskaper hos vanliga ädelstenar och mineral
 • sammanfatta hur ädelstenar bildas i naturen och förklara deras sällsynthet
 • beskriva ädelstenars användning och betydelse i samhället

Innehåll

Introduktion i mineral- och bergartsbildning. Grunderna för klassifikation av mineral och bergarter. Bildningsmiljöer med fokus på hur ädelstenar och mineral bildas i naturen. Identifieringsmetoder och olika huvudtyper av ädelstenar och smyckesmineral. Typiska egenskaper hos de viktigaste ädelstensmineralen och grundläggande gemologi. Hur ädelstenar bryts och produceras för marknaden.

Undervisning

Föreläsningar, demonstrationer och övningar.

Examination

Inlämningsuppgifter (3 hp), deltagande i demonstrationer och övningar (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schumann, Walter Ädelstenar och prynadstenar

  Sveriges Gemmologiska Riksförening, 1995

  Obligatorisk

 • Bank, Hermann Nairis, Henno J. Ädelstenar och mineral : en systematisk beskrivning

  2. uppl.: Stockholm: Esselte kartor, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

 • Manutchehr-Danai, Mohsen. Dictionary of Gems and Gemology

  Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009

  Se bibliotekets söktjänst