Kursplan för Dynamiska webbapplikationer

Web Application Development

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS220
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Programvaruteknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-09-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-09-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Programmering, 7,5 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • förklara standarder för HTML och stilmallar (CSS),
 • beskriva riktlinjer för användbarhet och tillgänglighet,
 • förklara begreppen DOM (Document Object Model) och Ajax (Asynchronous JavaScript and XML).

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa grundläggande HTML- och CSS-kodning,
 • använda CSS för responsiv design,
 • konstruera enkla dynamiska webbapplikationer som använder externa system.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • validera webbsidor enligt W3C standard med beaktande av beställares och användares behov,
 • analysera och värdera webbplatser ur användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar konstruktion och design av dynamiska webbsidor. Tyngdpunkten ligger på standardiserad HTML och CSS för att skapa struktur och utseende. Validering av HTML- och CSS-kod görs för att verifiera att syntax följer vald standard. I kursen behandlas även grundläggande JavaScript för att skapa ett dynamiskt beteende på sajter. Olika JavaScript bibliotek och dess användning samt hur man genom API:er kan hämta data från externa system är också något som ingår. Dessutom behandlas vikten av att webbsajter är tillgängliga för alla användare oavsett funktionsvariationer och de riktlinjer som finns för att säkra detta. Även hur man skapar responsiva sajter som fungerar för olika skärmupplösningar ingår i kursen.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, workshops och övningar.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.