Kursplan för Litteratursociologi

Sociology of Literature

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV228
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  60 hp i ett ämne

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 11 december 2006 och att historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27 februari 2007.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om litteratursociologin som forskningsområde och vetenskapligt perspektiv, samt grundläggande kunskaper om det svenska litterära systemets funktioner och historia.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• ha kännedom om viktiga litteratursociologiska teoribildningar, både inom textanalys och studiet av det litterära systemet

• känna till hur den svenska bokmarknaden har utvecklats, liksom ha kunskap om viktiga regelverk och institutioner inom det litterära systemet

• självständigt kunna planera litteratursociologiska undersökningar, såväl historiska som samtidsorienterade

Innehåll

Kursen orienterar i hur litteraturens materiella villkor har ändrats genom tiderna (främst under de senaste tvåhundra åren), vad dessa förändringar har betytt för hur litteratur skapas, förmedlas och läses, samt vilka modeller som kan annvändas för att beskriva bokmarknaden och ”den litterära processen”. En central linje gäller författarnas socialhistoria. Vidare belyses olika textanalytiska teorier som utgår från någon eller flera av de klassiska sociologiska variablerna. I anslutning till detta behandlas frågan om skönlitteratur som socialhistorisk källa. Kursen vill också bidra till en fördjupad litteraturvetenskaplig självreflexion hos deltagarna genom att ta upp frågor om klass, etnicitet, genus, kanonformering, liksom frågor om själva det litteraturvetenskapliga studieobjektet. Tonvikten ligger på svenska förhållanden, men kurslitteraturen vidgar ofta perspektivet mot andra västerländska litteraturer.

Undervisning

Vid undervisningskurs utgörs arbetsformerna av seminarier och i förekommande fall föreläsningar och grupparbeten. Vid läskurs diskuteras förslag till kurslista med examinator.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och i övriga förelagda övningar (vid undervisningskurs), genomförande av en muntlig uppgift eller faktainriktad dugga, samt avslutande hemtentamen. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.