Kursplan för Läskurs i litteraturvetenskap

Independent Study in Comparative Literature

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV296
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2F, Retorik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-04-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Behörig är den som har antagits till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation och har läst 40 p/60 hp i Litteraturvetenskap, eller den som har antagits till Masterprogram i skandinavistik.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på grundnivå för studenter inom Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation. Kursplanen gäller från och med 2011-04-04. Kursansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen kan inte tillgodoräknas inom Litteraturvetenskap C eller Retorik C.

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i ämnet litteraturvetenskap.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande

- redovisa förmåga att på ett självständigt sätt tillgodogöra sig en större mängd texter inom ämnet litteraturvetenskap

- redovisa förtrogenhet med de texter som kursen tar upp

- ge prov på en vidareutvecklad förmåga till kritisk och reflekterande läsning

Innehåll

Valda texter studeras inom ramen för ett litteraturvetenskapligt tema, där temat kan utgöras av t.ex. ett författarskap, en litterär genre, litteraturvetenskaplig metod och teori, eller en litteraturvetenskaplig forskningsinriktning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av självstudier, alternativt med inslag av gruppövningar.

Examination

Examinationen sker i form av muntlig redovisning, alternativt skriftlig och/eller muntlig tentamen. För studerande som inte blivit godkända i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Litteraturlista fastställs i samråd med examinator.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.