Kursplan för Bioimaging och cellanalys

Bioimaging and Cell Analysis

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG036
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-08-26
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2018-09-21
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller annan utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupad kunskap om metoder inom bioimaging och cellanalys samt dessas användning inom forskning och medicin.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • beskriva olika typer av imaging-instrumentering och dess tillämpningar
 • redogöra för olika typer av bildanalystekniker och deras tillämpningar
 • förstå konceptet fluorescens och hur det är tillämpat inom mikroskopi
 • redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, deras praktiska
 • utförande och användning inom forskning och diagnostik
 • sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en inblick i aktuell kunskap samt framtida användning och utveckling av bioimaging-metoder som analytiska och diagnostiska verktyg inom forskning och sjukvård.

Teoretiska principer för olika typer av mikroskopibaserade detektionsmetoder exempelvis fluorescens, konfokal och multifoton mikroskopi kommer att behandlas och demonstreras.

Elektronmikroskopi kommer att belysas. Detektion av enstaka molekyler in situ med hjälp av FISH, FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) liksom FRAP (Fluorescence recovery after photobleaching) metoder kommer att diskuteras.

Cytokemi och preparation av prover kommer att behandlas. Cellanalysmetoder kommer att illustreras genom analytisk preparativ flödescytometri. Digital bildanalys kommer att illustreras både teoretiskt och i praktiska övningar. Kvantitativ imaging liksom in vivo imaging och imaging av levande celler kommer att diskuteras.

Medicinska analysmetoder som används för klinisk diagnostik såsom helkroppsanalys och Positron emission tomography (PET) kommer att illustreras. Aktuella metoder liksom utvecklandet av nya metoder och tekniker med applikationer inom klinik och forskning kommer att diskuteras.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier, litteraturuppgifter, presentationer relaterade till aktuella forskningsområden, problembaserade övningar och experimentella moment.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4 hp; Laboration 3,5 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteratur-

uppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande och examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i molekylär medicin, 2. Andra i mån av plats.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur:

Vetenskapliga artiklar