Kursplan för Mediernas retorik

Rhetoric of Media

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV232
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  60 hp i ett ämne

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Kursen syftar till att på olika sätt belysa relationen mellan retorik och medier, samt ge den studerande grundläggande insikter i samtida medieteori.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• uppvisa kunskap om retorikens mediehistoria ur ett historiskt perspektiv

• visa prov på förmågan att kunna reflektera över den klassiska retorikens möjligheter och begränsningar när det gäller att diskutera det moderna mediesamhällets retoriska uttryck

• på ett grundläggande sätt kunna redogöra för viktiga strömningar i samtida medieteori

• visa självständig förmåga när det gäller att diskutera och analysera retoriska uttryck med utgångspunkt i medieteoretisk och mediehistorisk reflexion

Innehåll

I kursen diskuteras retorikens mediala dimensioner såväl ur ett historiskt som ett samtida perspektiv. Centrala medieteoretiska perspektiv presenteras, och ett antal retoriska artefakter från skilda epoker belyses ur dessa perspektiv.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och övningar i grupp.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, närvaro vid förekommande föreläsningar samt genomförande av en skriftlig och/eller muntlig uppgift. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.