Kursplan för Praktisk förlagskunskap: redigering och publicering

Practical Publishing: Editing and Publishing

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV282
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-05-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå.

Mål

Kursen syftar till att ge praktisk orientering om arbete inom förlag och tidskrifter. I kursen ingår bl.a. moment kring redigering, korrekturläsning, formgivning, bildhantering, marknadsföring och framställning av heloriginal (med hjälp av DTP-programmet InDesign). I kurslitteraturen relateras de praktiska momenten till en förståelse av förlagsarbetet i olika typer av förlag, från egenutgivning till stora allmänförlag. Kursen riktar sig framför allt till studenter med ambition att arbeta inom bokbranschen.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

• redovisa en teoretisk och praktisk förståelse av den litterära produktionsprocessen från manuskript till färdig bok

• analysera exempel på olika typer av publicering med avseende på exempelvis genre, form och medium

• praktisera olika moment i den litterära processen (såsom redigering, korrekturläsning, bildhantering, marknadsföring), samt uppvisa förmåga att återkoppla på kurskamraters motsvarande övningsuppgifter

• redovisa grundläggande färdigheter i några olika ord- och bildbehandlingsprogram som är vanligt förekommande i nutida förlagsarbete

• praktisera dynamiskt lagarbete och gemensamt skapa och genomföra egna idéer

• planera och genomföra publicering av tryckt och digital text

Innehåll

Praktisk förlagskunskap innebär en genomgång av litterär kultur- och skapandeprocess utifrån praktiska aspekter. Kursen tar hänsyn till hela produktionskedjan – från idé och manus till dess att den färdiga boken når sina läsare. Särskild tonvikt läggs vid de olika praktiska funktioner som ingår i arbetet på bokförlag/tidskrift. Kursen syftar framför allt till att ge en översiktlig förståelse för hur publicerad text skapas utifrån det råmaterial som författarens manuskript utgör, samt till att förse studenten med handgrepp och tekniker för både digital och tryckt textutgivning.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök. All undervisning är obligatorisk. Enstaka frånvaro ersätts med kompensationsuppgift.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och övningar, samt genomförande av skriftlig och/eller muntlig uppgift. På grund av kursens art ges endast betyget G eller U.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.