Kursplan för Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag

Sung, Said, Written: Scandinavian Cultural Expressions from 1600 to the Present

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV511
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Skandinavistik A1N, Litteraturvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna

 • redovisa kunskap om språkliga uttrycksformer i Skandinavien från 1600 till idag
 • från ett språkvetenskapligt, retoriskt och litteraturvetenskapligt perspektiv redogöra för språkens villkor och förändring i språkmiljöer som kyrkan, vetenskapen, pressen, bokmarknaden samt politiken under den aktuella tidsperioden
 • redogöra för under den aktuella tidsperioden viktiga förändringar inom genrer som tillfällesdikten, psalmen, avhandlingen, romanen, det politiska samtalet och brevet
 • redovisa kunskap om olika genrer och språkliga konventioner under den aktuella perioden utifrån ett genusperspektiv
 • demonstrera förmåga att på ett ändamålsenligt sätt kommunicera i tal och skrift

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig och syftar till att ge fördjupade kunskaper om språkliga uttrycksformer i Skandinavien från 1600 till idag. Kursen ger kunskap om språkens villkor och förändring i ett antal språkmiljöer ur litteraturvetenskaplig, retorisk och språkvetenskaplig synvinkel. Den är tematiskt upplagd runt fem språkmiljöer eller teman: hovet, kyrkan, vetenskapen, press och bokmarknad samt politiken. Inom dessa områden studeras olika genrer och deras förändringar under perioden, som t.ex. tillfällesdikten, psalmen, avhandlingen, romanen, det politiska talet och brevet. Relationen mellan genrer och individer diskuteras genomgående, liksom hur kvinnor och män förhåller sig till genrer och språkliga konventioner.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, samt gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.