Kursplan för Tecknade serier - uttryck och tolkning

Comics: Art and Analysis

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  60 hp i ett ämne

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan inräknas som valfri kurs i Litteraturvetenskap C, Retorik C samt inom ramen för Svenska 4.

Mål

Kursens mål är att dels ge översiktlig historisk kunskap om de tecknade seriernas uppkomst och framväxt, och att därutöver ge studenterna analytiska verktyg för att tolka seriernas uttryck.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

– redogöra för de centrala dragen i seriernas historia, inklusive hur det omgivande samhällets villkor har format deras framväxt.

– redovisa grundläggande kunskaper om seriernas särart som konstform samt god kunskap om de olika genrerna och deras egenart, med visst fokus på den moderna svenska produktionen av tecknade serier.

– självständigt analysera tecknade serier med hjälp av de metoder och begrepp som presenterats under kursen.

Innehåll

Kursen ger en översiktlig bild av de tecknade seriernas historia, med betoning på hur denna påverkats av de sociala, ekonomiska och juridiska villkoren i det omgivandet samhället – primärt i USA, Europa men med mindre utblickar mot framför allt Japan. Liksom hur detta i sin tur format olika traditioner och uttrycksformer.

Med exempel från framför allt svenskproducerade serier kommer, utifrån den aktuella diskussionen om konstformens gränser och definition, dess olika särdrag lyftas fram och diskuteras framför allt i relation till filmmediet och litteraturen. Som utgångspunkt kommer de teoretiska – framför allt de narratologiska – begrepp som introducerats att användas och diskuteras.

Undervisning

Vid undervisningskurs ges undervisningen i form av seminarier i diskussionsform med inslag av översiktliga föreläsningar. Grupparbeten kan förekomma.

Vid läskurs diskuteras förslag till kurslista med examinator.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt förelagda muntliga och skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.