Kursplan för Miljonprogrammets berättelser

Narratives of the Million Programme

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV065
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik A1N, Litteraturvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Centrum för genusvetenskap

Mål

Begreppet ”miljonprogram” betecknar i Sverige det ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomfördes mellan åren 1965–1975 då nästan en miljon bostäder färdigställdes. I dag har begreppet kommit att associeras med sociala problem, utanförskap och integrationsproblem, och när termen idag figurerar i svensk offentlighet är det oftast i sådana sammanhang. Men denna dominerande kulturella, mediala och politiska berättelse bygger i sin tur på andra lager av berättelser, om Sverige, modernitet, urbanisering, socialdemokratisk social ingenjörskonst m.m., som alltjämt genljuder i dagens diskussion. Kursen ”Miljonprogrammets berättelser” avser att i ett intersektionellt perspektiv och utifrån urbanteoretiska frågeställningar undersöka hur en rad av dessa berättelser i konstnärlig, journalistisk och politisk form har uppstått, verkat och gått i dialog med varandra.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redovisa en förståelse av centrala urbanteoretiska frågeställningar
 • redovisa en förståelse av hur klass, genus, etnicitet/ras, funktionshinder och ålder har betydelse för urbanteoretiska frågeställningar och berättelser om miljonprogrammet
 • redovisa en historisk kunskap om miljonprogrammet och dess betydelse i svensk samtidshistoria
 • analysera och diskutera olika konstnärliga och journalistiska framställningar av miljonprogrammet

Innehåll

I kursen studeras ett antal historiska och teoretiska arbeten, och ett stort urval exempel på konstnärliga och journalistiska framställningar av miljonprogrammet.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier samt basgruppsarbete. All undervisning är obligatorisk. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och övningar, samt genomförande av skriftlig uppgift. Även muntlig examination kan förekomma. Om kursen ges som läskurs sker examinationen genom muntliga eller skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.