Kursplan för Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftsprojektering

Specialisation in Multi-Criteria Decision Analysis for Wind Power Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV183
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. 60 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de metodologiska grunderna och följderna vid användning Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
 • dela upp och analysera ett vindenergiprojekt i lämpligt antal hållbarhetskriterier (energi, ekonomi, teknik, miljö och sociala)
 • implementera MCDA-metoder vid vindkraftsutbyggnad, identifiera avgörande steg i implementeringen samt hantera uppkomna problem
 • tillämpa programvara för Clean Energy Project Analysis i ett konkret fall för en vindkraftspark och göra en relevant detaljerad analys
 • jämföra ett antal konkurrerande vindenergiprojekt samt välja ut och rangordna de mest gynnsamma projekten för en given plats, ett givet område eller en given region
 • genomföra en integrerad utvärdering inklusive relevant hållbarhetsanalys på vindkraftsprojekt och vindkraftsplaner.

Innehåll

Optimering av vindkraftsparker utifrån tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter studeras. Dessa aspekter hos ett vindkraftsparksprojekt inkluderar även att infrastruktur så som elnät och vägar beaktas. Metoder inom Multi-Critera Decision Analysis (MCDA) introduceras som lämpliga verktyg i beslutsprocesser i vindkraftsutvecklingssammanhang, och metoderna kommer att tillämpas i ett bestämt sammanhang. Ett förslag till bästa lösning formuleras avseende optimal exploateringsnivå för vindkraft inom ett givet område.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Examination

Skriftlig projektrapport (15 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hobbs, Benjamin F.; Meier, Peter Energy decisions and the environment : a guide to the use of multicriteria methods

  Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk