Kursplan för Textanalys i teori och praktik

Textual Analysis in Theory and Practice

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV265
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  60 hp i ett språkvetenskapligt ämne med successiv fördjupning

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • ​redogöra för och diskutera centrala perspektiv och arbetsmetoder inom modern språkvetenskaplig textforskning med intresse för texters roll i samhälls- och verksamhetskontexter
 • översiktligt redogöra för hur det textanalytiska forskningsfältet har vuxit fram
 • tillämpa olika typer av textanalytiska metoder, inklusive redskap för analys av multimodalitet
 • planera och självständigt genomföra en mindre textanalytisk undersökning och diskutera och reflektera över metodiska överväganden i samband med denna.

Innehåll

Kursen introducerar perspektiv på textanalys som är aktuella inom modern språkvetenskaplig forskning. Fokus ligger på tillämpningar som förstår texter i relation till de funktioner de fyller i samhällskontext och i verksamhetskontexter och berör särskilt olika typer av kritiska analyser. Kursen utgår från ett perspektiv som innebär att texter ses som multimodala, vilket gör det relevant att analysera även visuella och materiella aspekter av texter. Studenterna utvecklar sin förmåga att formulera frågeställningar och välja metod, samt att tillämpa för kursen relevanta analysredskap, genom att självständigt planera och genomföra en mindre undersökning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras löpande genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

​För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som firstående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Bawarshi, Anis S.; Reiff, Mary Jo Genre : an introduction to history, theory, research, and pedagogy

  West Lafayette, Ind.: Parlor Press, c2010

  Ca 40 s. läses enligt överenskommelse med examinator.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björkvall, Anders Den visuella texten : multimodal analys i praktiken

  Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Byrman, Ylva Dokumentation som aktivitet och redskap : Skattebrottsförhöret och dess dokumentation

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 34 Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 22-24 oktober 2014

  Lund: Lunds universitet, 2016

  (2016) s. 133-145

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ericsson, Stina Diskrimineringens grunder: Intersektionella perspektiv på elevtexter.

  Ingår i:

  Från social kategorisering till diskriminering : fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag

  Huddinge: Södertörns högskola, 2015

  s. 13-40

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren Idevall, Karin; Bellander, Theres Membership Categorization Analysis : för analyser av kategoriseringar i tal och skrift

  Ingår i:

  Analysing text AND talk : Att analysera texter OCH samtal

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2014

  s. 44-68

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Helgesson, Karin "Sortera smart" : Legitimering i kommunala informationsmaterial om sortering

  Ingår i:

  Text och kontext : perspektiv på textanalys

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, 2017

  (2017) s. 111-126

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Helgesson, Karin Att sälja sig själv : Genrekonventioner i ansökningsbrev

  Ingår i:

  Text och kontext : perspektiv på textanalys

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, 2017

  (2017) s. 31-46

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Texters interpersonella grammatik

  Ingår i:

  Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  (2011) s. 97-113

  Eller senare upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken

  Stockholm: Språkrådet, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin; Strand, Hans Text i verksamhet : mot en samlad förståelse

  2012

  22:1, 110-134

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin Textens ideationella grammatik

  Ingår i:

  Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  (2011) s. 21-38

  Eller senare upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nikolaidou, Zoe; Karlsson, Anna-Malin Aktivitetsteori och textanalys

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  35-48

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nord, Andreas Att sälja smärtfritt

  Ingår i:

  Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  s. 188-203

  Eller senare upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Seiler Brylla, Charlotta; Westberg, Gustav; Wojahn, Daniel C som i kritik : Kritiska perspektiv inom text- och diskursstudier

  Huddinge: Södertörns högskola, 2018

  9-36

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Jan; Karlsson, Anna-Malin Inledning : text, textforskning och textteori

  Uppsala: Swedish Science Press, 2012

  22:1, 5-30

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Malin Från beslut till broschyr : intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning

  Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, [2020]

  Kapitel 3 plus ca 50 sidor enligt lärarens anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Orrbén, Sofia "Tingsrätten anser": Positionering i solidaritet med och distans från sexualbrottsdomens röster

  Ingår i:

  Språk i skola, på fritid och i arbetsliv [Elektronisk resurs] : Aktuella arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap

  Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA), 2022

  vol. 29 (2022) s. 287-307

  Se bibliotekets söktjänst

Tillkommer: 2-3 aktuella forskningsartiklar eller kapitel ur avhandlingar som väljs i samråd med examinator.

Versioner av litteraturlistan