Kursplan för Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik

Molecular Tools for Proteome Analysis and Diagnostics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-21
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2018-08-22
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 42, 2018
 • Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna födjupad kunskap om molekylärdiagnostiska metoder samt dessas
användning inom forskning och medicin.


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, dessas praktiska utförande och användning inom forskning och diagnostik.

teoretiskt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar inom forskningsfältet och kunna applicera lämpliga metoder.

sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa applikationer, strategier och konsekvenser av molekylärdiagnostiska metoder inom forskning och medicin. Aktuella forskningsrön samt utvecklandet av nya metoder och teknologier kommer att behandlas under kursen. Olika metoder för proteinanalys, däribland affinitetsbaserade detektionsmetoder, kommer att behandlas i detalj. Molekylära verktyg och teknologier kommer att illustreras genom exempelvis Affibodies och dess användning för cancerterapi samt LigandTracer för att visa protein-cell interaktioner i realtid. Molekylärdiagnostiska metoder kommer också att illustreras genom praktisk tillämpning av 'Proximity ligation assay (PLA)' för detektion av proteiner i lösning samt detektion av komplex in situ. Olika verktyg som används i det Humana Proteomprojektet kommer att beskrivas, som t.ex. storskalig in situ detektion av proteinuttryck i olika vävnader och cancerformer. Utvecklandet av nya molekylära metoder för att diagnosticera sjukdomar, inkluderande bland annat nanoteknologibaserad diagnostik, kommer att diskuteras.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, laborationer, datorövningar samt andra teoretiska och praktiska moment såsom problemorienterande övningar och presentationer relaterade till aktuella forskningsområden.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteraturuppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Vetenskapliga artiklar och kompendier.