Kursplan för Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

Architecture Historical reflections of time and space

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N, Kulturvård G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskap om och förståelse för

arkitekturens historia i Sverige, Europa och världen
byggnadstekniska och arkitekturhistoriska vedertagna uttryck och begrepp
arkitekturrelaterad teoribildning

visa färdighet och förmåga att

analysera och beskriva byggnader utifrån arkitekturhistoriska perspektiv,
identifiera och redogöra för förekommande arkitekturstilar
tidsbestämma byggda miljöer, byggnader, interiörer och arkitekturstilar
kunna värdera och förhålla sig till

hur arkitektur och rumslighet har påverkats av byggnadstekniska, sociala, ekonomiska, ekonomiska och geografiska förhållanden
hur tillämpning och bruk av byggnader påverkar utformning och rumslighet

Innehåll

Kursen behandlar arkitekturens historia och ger en översikt av de förekommande arkitekturstilarna från antiken till modern tid. I kursen behandlas orsaker till arkitekturens förändringar t ex hur olika ideologier och värderingar har styrt arkitekturens utformning. Kursen tar också upp arkitekturteoretiska aspekter och ger redskap till analys och förståelse för arkitekturbegreppets problematik.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och litteraturstudier.

Examination

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson, Torkel; Waldhör, Ivo Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register.

  2., [revid.]uppl.: Lund: Studentlitt., 1976 ; (Lund, 1976

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Summerson, John Newenham. The classical language of architecture

  [2. ed.], ny tr. 1991: London: Thames & Hudson, cop. 1980, tr. 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ackerman, James S. Palladio

  Repr.: London: Penguin books, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergdoll, Barry European architecture : 1750-1890

  Oxford: Oxford Univ. Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Colquhoun, Alan Modern architecture

  Oxford: Oxford University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk