Kursplan för Projekt i laborativ syntetisk biologi II

Project in Laboratory Synthetic Biology II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB405
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-11-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-12-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Alternativ 1: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Projekt i laborativ syntetisk biologi I 15 hp eller Självständigt arbete i molekylär bioteknik (kan läsas parallellt).
  Alternativ 2: 120 hp inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi, samt Projekt i laborativ syntetisk biologi I 15 hp eller Bioteknologiskt projekt 10 hp (kan läsas parallellt).
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra ett laborativt projekt i syntetisk biologi
 • tillämpa ämneskunskaper inom biologi, kemi och bioteknik och/eller bioinformatik inom syntetisk biologi
 • leda en mindre projektgrupp med uppgift att utföra ett delprojekt i syntetisk biologi
 • söka, sammanställa och presentera information och kunskap som krävs för projektets genomförande
 • individuellt dokumentera och rapportera resultat från experimentellt arbete i delprojektet
 • bidra till att skapa en informativ Wiki-sida för projektet
 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt för att planera, implementera och presentera projektets experiment samt kritiskt granska projektets resultat och generera testbara hypoteser utifrån dessa
 • kritiskt analysera avancerad vetenskaplig och teknisk litteratur i valda ämnesområden
 • använda verktyg för att uppmuntra kreativitet, på individuell och gruppnivå, samt kunna beskriva modeller för hur kreativitet påverkar innovation och entreprenörskap
 • utföra och sammanställa en riskbedömning av delprojektet inklusive etiska överväganden.

Innehåll

Val och planering av ett projekt i syntetisk biologi. Litteraturstudier av relevant aktuell vetenskaplig och teknisk litteratur i ämnet. Utformning av en tekniskt och tidsmässigt genomförbar projektplan. Planering och genomförande av föreläsning kring ett för projektet relevant ämne. Molekylärbiologiskt arbete (t.ex. PCR, rening av DNA/RNA och mutagenes), inklusive klonering med s.k. Bio-bricks. Biokemisk rening och karaktärisering av biomolekyler. Fenotypisk karaktärisering av genetiskt modifierade organismer. Biosäkerhet och bioetik.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier/workshops och handledning. Deltagande i seminarier/workshops samt i experimentellt arbete är obligatoriskt.

Examination

Planering och förberedelse 3 hp; Experimentellt arbete 10 hp; Presentation och Wiki 2 hp
Delkursen Planering och förberedelse fordrar aktivt deltagande. Delkursen Experimentellt arbete kräver genomfört och dokumenterat experimentellt arbete utfört enligt kursens instruktioner. Delkursen Presentation och Wiki examineras genom skriftliga och muntliga presentationer.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar