Kursplan för Språket i samhället: teori, analys och tolkning

Language in Society: Theory, Analysis and Interpretation

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN490
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna visa goda kunskaper om metoder, analytiska ramverk och terminologi som används inom sociolingvistiken.
 • kunna visa goda insikter om hur språket varierar
 • självständigt kunna författa en kortare språkvetenskaplig uppsats.
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur.
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner
 • kunna redovisa ett forskningsämne inom sociolingvistik.

Innehåll

I kursen kommer studenterna att få förståelse om grundläggande teoretiska perspektiv som påverkar forskning inom sociolingvistisk. Genom att studera kurslitteraturen kommer studenterna att inhämta kunskaper om analytiska ramverk som forskare använder för att tolka empiriskt material. Under kursens gång kommer vi att kartlägga de senaste framstegen inom engelsk sociolingvistik som handlar om, till exempel, hur engelskan varierar under en individs livstid (lifespan), hur dialektala gränser håller på att skifta, hur individer använder språkliga resurser när de konstruerar maskulina och feminina identiteter i interaktion, och de sociala konsekvenserna av språklig variation. Studenterna kommer också att kunna välja ett specifikt intresseområde att fördjupa sig inom inför en muntlig presentation.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examination sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande skriftlig tentamen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Basläromedel

Onlinematerial (publicerade artiklar)

Versioner av litteraturlistan