Kursplan för Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt

Second Language Acquisition: Theoretical and Practical Approaches

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN494
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna visa god förståelse om olika teorier inom andraspråksinlärning
 • kunna visa god insikt om hur metoder inom andraspråksinlärning har utvecklats och förändrats
 • kunna visa kännedom om forskning och forskningsmetoder inom andraspråksinlärning.
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Innehåll

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper både om teori och metod i andraspråksinlärning (engelska). Vidare ges studenten kunskaper i att kritiskt bedöma nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier inom andraspråksinlärningen. Kursen ska även göra studenten förtrogen med forskning och forskningsmetoder inom andraspråksinlärning.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tomlinson, Brian; Masuhara, Hitomi SLA applied : connecting theory and practice

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat och digitalt material.

Versioner av litteraturlistan