Kursplan för Att undervisa i engelska i dagens klassrum

Teaching English in Language Classrooms Today

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN495
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha utfört projekt i skolan som prövar undervisningsmetoder inom något av följande områden: engelsk grammatik och skrivande, ordinlärning samt uttal.
 • kunna visa kunskap om hur teori och metoder i andraspråksinlärning (engelska) utvecklats och förändrats
 • kunna kritiskt bedöma nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier inom andraspråksinlärningen.
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner genom att redovisa mindre forskningsämnen inom andraspråksinlärning
 • kunna uppvisa förtrogenhet med forskningsmetoder inom andraspråksinlärning och didaktik
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur

Innehåll

Kursen går i huvudsak igenom metodik för att lära ut engelsk språkstruktur (grammatik, ordinlärning och uttal). De viktigaste teorierna inom andraspråksinlärning ska systematiseras och tillvaratas när man försöker utforma sina egna undervisningsmetoder. Kursen gör också studenterna väl förtrogna med korpusanvändandets metodik i språkundervisningen.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lennon, Paul The foundations of teaching English as a foreign language / Paul Lennon [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat och digitalt material

Versioner av litteraturlistan