Kursplan för Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Current Trends in Linguistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik C och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
 • redogöra för och analysera relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
 • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och presentera resultaten muntligen och skriftligen.

Innehåll

Kursen ges med olika teman från aktuella forskningsområden i lingvistik. Möjliga teman är t.ex.

 • The Geometry of Meaning baserat på Gärdenfors bok med samma titel.
 • Fylogenetisk analys av språk
 • Grammatikalisering
 • Färgsemantik

Examination

Kursen har två examinerande moment:
1. fortlöpande skriftliga uppgifter som genomförs under lektionstid;
2. ett avslutande projekt, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart.
För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 2 samt G på moment 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas även om studenten tidigare läst kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik (5LN141).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar

 • Baum, David A.; Smith, Stacey D. Tree thinking : an introduction to phylogenetic biology

  Greenwood Village, Colo.: Roberts, c2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Campbell, Lyle Historical linguistics : an introduction

  3., rev. edition: Edinburgh: Edinburgh University Press, [2013]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elgh,, E Handout for The Tree Model in Linguistics and Beyond

  *, 2021

  Obligatorisk

 • Ringe, D., Eska, J. F., Historical Linguistics: Toward a Twenty-First Century Reintegration

  Cambridge University Press, 2013

  Obligatorisk

 • Atkinson, Q. D., Gray, R. D., Curious Parallels and Curious Connections – Phylogenetic Thinking in Biology and Historical Linguistics. Systematic Biology 54(4):513-52

  *, 2005

  Obligatorisk

 • François, A., Trees, waves and linkages: Models of language diversification. In: The Routledge Handbook of Historical Linguistics. Bowern, C., Evans, B. (eds.). Taylor & Francis Group

  *, 2014

  Obligatorisk

 • Geisler, H., List, J-M, Do Languages Grow on Trees? The Tree Metaphor in the History of Linguistics. In: Classification and Evolution in Biology, Linguistics and the History of Science. Fangerau, H., Geisler, H., Halling, T., Martin, W. (eds.) Franz Steiner Verlag.

  *, 2013

  Obligatorisk

 • Omland, K. E., Cook, L. G., Crisp, M. D., Tree Thinking for all biology: the problem with reading phylogenies as ladders of progress. Bioessays 30:854-867.

  *, 2008

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan