Kursplan för Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Current Trends in Linguistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik C och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
 • redogöra för och analysera relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
 • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och presentera resultaten muntligen och skriftligen.

Innehåll

Kursen ges med olika teman från aktuella forskningsområden i lingvistik. Möjliga teman är t.ex.

 • The Geometry of Meaning baserat på Gärdenfors bok med samma titel.
 • Fylogenetisk analys av språk
 • Grammatikalisering
 • Färgsemantik

Examination

Kursen har två examinerande moment:
1. fortlöpande skriftliga uppgifter som genomförs under lektionstid;
2. ett avslutande projekt, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart.
För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 2 samt G på moment 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas även om studenten tidigare läst kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik (5LN141).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Johansson, Sverker Origins of language: constraints on hypotheses

  Amsterdam ; Philadelphia, PA: John Benjamins Pub., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Införskaffas på annat sätt (delas ut av kursansvarig):

 • Johansson, Sverker Language Abilities in Neanderthals

  Ingår i:

  Annual Review of Linguistics

  Annual Reviews,

  vol. 1(2) (2015) s. 1-22

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galantucci, Bruno An Experimental Study of the Emergence of Human Communication Systems

  Ingår i:

  Cognitive science : a multidisciplinary journal of artificial intelligence, psychology, and language : [official journal of the Cognitive Science Society]

  Norwood, N.J.: Ablex publ. corp., [20--?]-

  vol. 29 (2005) s. 737-767

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hammarström, Harald Linguistic Diversity and Language Evolution

  Ingår i:

  Journal of Language Evolution

  vol. 1(1) (2016) s. 19-29

  Se bibliotekets söktjänst

 • Zuberbühler, KLaus Linguistic Prerequisites in the Primate Lineage

  Ingår i:

  Tallerman, Maggie Language origins : perspectives on evolution

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  (2005) s. 262-282

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pagel, Mark Q&A: What is human language, when did it evolve and why should we care?

  Ingår i:

  BMC biology.

  [London]: BioMed Central, c2003-

  vol. 15(64) (2017) s. 1-6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Call, Josep Tomasello, Michael Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later

  Ingår i:

  Trends in cognitive sciences.

  Cambridge: Elsevier, 1997-

  vol. 12(5) (2008) s. 187-192

  Se bibliotekets söktjänst

 • Zuidema, Willem Compositional Semantics

  ., 2005

  Ingår i : The Major Transitions in the Evolution of Language, s.83-110

 • Auer, Peter From code-switching via language mixing to fused lects: toward a dynamic typology of bilingual speech.

  Ingår i:

  International journal of bilingual education and bilingualism.

  vol. 3(4) (1999) s. 309-332

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benmamoun, Elabbas; Montrul, Silvina; Polinsky, Maria Heritage Languages and Their Speakers

  Ingår i:

  Theoretical linguistics.

  London: Routledge, [19-?]-

  vol. (3-4) (2013) nr. 39 s. 129-181

  Se bibliotekets söktjänst

 • Campbell, Lyle; Muntzel, Martha C. The structural consequences of language death.

  Ingår i:

  Maandi, Katrin; Dorian, Nancy C. Investigating obsolescence : studies in language contraction and death

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989

  (1989) s. 181–196

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brenzinger, Matthias Language endangerment throughout the world

  Ingår i:

  Brenzinger, Matthias Language diversity endangered

  Berlin: Mouton de Gruyter, 2007

  (2007) s. ix–xvii

  Se bibliotekets söktjänst

 • Giles, Howard; Johnson, Patricia Ethnolinguistic identity theory: A social psychological approach to language maintenance

  Ingår i:

  International journal of the sociology of language.

  vol. (1) (1887) nr. 68 s. 69-99

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hornsby, Michael Finding an ideological niche for new speakers in a minoritised language community

  Ingår i:

  Language culture and curriculum.

  Clevedon: Multilingual Matters, 1988-

  vol. (1) (2017) nr. 30 s. 91-104

  Se bibliotekets söktjänst

 • Krauss, Michael Classification and terminology for degrees of language endangerment

  Ingår i:

  Brenzinger, Matthias Language diversity endangered

  Berlin: Mouton de Gruyter, 2007

  (2007) s. 1-8

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lüpke, Friederike; Storch, Anne Introduction

  Ingår i:

  Lüpke, Friederike; Storch, Anne Repertoires and choices in African languages

  Berlin: De Gruyter Mouton, 2013.

  (2012) s. 1-11

  Se bibliotekets söktjänst

 • McIvor, O.; Napoleon, A.; Dickie, K. Language and Culture as Protective Factors for At-Risk Communities

  Ingår i:

  Journal of Aboriginal Health

  National Aboriginal Health Organization,

  vol. (1) (2009) nr. 5 s. 6-25

  Se bibliotekets söktjänst

 • O’Rourke, Bernadette; Pujolar, Joan; Ramallo, Fernando New speakers of minority languages: the challenging opportunity – forward

  Ingår i:

  International journal of the sociology of language.

  (2015) nr. 231 s. 1-20

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sallabank, Julia The Role of Social Networks in Endangered Language Maintenance and Revitalization: The Case of Guernesiais in the Channel Islands

  Ingår i:

  Anthropological linguistics

  Bloomington: The Univ., 1959-

  vol. (2) (2010) nr. 52 s. 184–205

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sasse, H. J. Theory of language death

  Ingår i:

  Brenzinger, Matthias Language death : factual and theoretical explorations with special reference to East Africa

  Berlin: Mouton de Gruyter, 1992

  (1992) s. 7-30

  Se bibliotekets söktjänst

 • Storch, Anne Language and ideology

  Ingår i:

  Lüpke, Friederike; Storch, Anne Repertoires and choices in African languages

  Berlin: De Gruyter Mouton, 2013.

  (2012) s. 123-175

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wicherkiewicz, Tomasz The making of a language : the case of the idiom of Wilamowice, southern Poland

  Berlin: Mouton de Gruyter, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Versioner av litteraturlistan