Kursplan för Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Current Trends in Linguistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik C och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
 • redogöra för och analysera relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
 • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och presentera resultaten muntligen och skriftligen.

Innehåll

Kursen ges med olika teman från aktuella forskningsområden i lingvistik. Möjliga teman är t.ex.

 • The Geometry of Meaning baserat på Gärdenfors bok med samma titel.
 • Fylogenetisk analys av språk
 • Grammatikalisering
 • Färgsemantik

Examination

Kursen har två examinerande moment:
1. fortlöpande skriftliga uppgifter som genomförs under lektionstid;
2. ett avslutande projekt, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart.
För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 2 samt G på moment 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas även om studenten tidigare läst kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik (5LN141).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 36, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar

 • Comrie, Bernard Language universals and linguistic typology

  Chicago: University of Chicago Press, 1981

  Säljs på Institutionen eller införskaffas på annat sätt

 • Mairal Usón, Ricardo; Gil, Juana Mairal, Linguistic Universals [Elektronisk resurs]

  Cambridge University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Scalise, Sergio; Magni, Elisabetta; Bisetto, Antonietta Universals of language today

  Dordrecht: Springer, 2009.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wohlgemuth, Jan; Cysouw, Michael Rethinking universals [Elektronisk resurs] : how rarities affect linguistic theory

  Berlin: De Gruyter, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar

 • Bickel, Balthasar Typology in the 21st century: Major current developments, Linguistic Typology 11 (1).239-251

  *, 2007

 • Dryer, Matthew S Why statistical universals are better than absolute universals. Papers from the 33rd Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society 23. 123-145

  *, 1998

 • Goddard, Cliff Lexico-semantic universals: A critical overview. Linguistic Typology 5.1–65.

  *, 2001

 • Greenberg, Joseph H. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. In Joseph H. Greenberg (ed.), Universals of language, 58-90

  Cambridge, MS: MIT Press, 1963

 • Morris, Halle Is Kabardian a vowel-less language? Foundations of language 6(1), 95-103

  Institutionen för lingvistik och filologi, 1970

Versioner av litteraturlistan