Kursplan för Andraspråksinlärning

Second Language Acquisition

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN235
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  30 hp i ett språkvetenskapligt ämne

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som valfri delkurs i Lingvistik B, C eller D. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 2007-02-15.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande teoretisk och metodologisk kunskap inom området andraspråksinlärning.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom andraspråksforskningen

redogöra för vilken roll olika former av undervisning kan spela för språkutvecklingen

beskriva generella inlärardrag i andraspråk och ge exempel på typiska utvecklingsgångar

kritiskt reflektera över aktuella inslag i den aktuella debatten om andraspråksinlärning och språkundervisning

kunna analysera olika typer av autentiskt inlärarmaterial

förklara samband mellan andraspråksinlärning och olika individuella skillnader

förklara samband mellan andraspråksinlärning och olika språkmiljöer

Innehåll

Kursen skall ge en introduktion till teorier om olika typer av andraspråksinlärning i och utanför klassrummet och bevarar frågor som: Hur går det till att lära sig ett nytt språk? Finns det en känslig ålder efter vilken det är svårt att lära sig ett nytt språk på samma nivå som en infödd? Hur ska undervisningen läggas upp för att stödja språkutvecklingen? Vilken roll spelar modersmålet vid inlärningen av ett nytt språk? Dessa och liknande frågor behandlas inom ramen för en allmän teori om andraspråksinlärning. Kursen syftar till att ge insikter i själva inlärningsprocessen och hur denna ska studeras vetenskapligt. Utvecklingen på olika nivåer som ljudstruktur, grammatik, ordförråd och diskurs studeras med hjälp av autentiska exempel från svenska som andraspråk och engelska och moderna språk.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:

1. aktivt deltagande i kursens seminariediskussioner och övningar;

2. ett kort skriftligt prov (dugga);

3. redovisning av ett miniprojekt (ämnet väljs i samråd med läraren; redovisningen sker antingen genom muntlig presentation för gruppen (ca 15-20 min) vid sista undervisningstillfället eller genom en kortare uppsats (ca 4-6 sidor).

Föreskrifter om seminariediskussioner, dugga och miniprojekt föreligger vid kurstillfällets början.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abrahamsson, Niclas Andraspråksinlärning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  kap 3 + 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Archibald, John Second language phonology

  Philadelphia: Benjamins, cop. 1998

  Kap. 11 i: William E. Ritchie & Tej K. Bhatia (eds.), The New Handbook of Second Language Acquisition. Emerald, s. 237-258.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bohnacker, Ute Nonnative acquisition of Verb Second: On the empirical underpinnings of universal L2 claims

  Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2005

  I: Marcel den Dikken & Christina Tortora (eds.), The function of function words and functional categories. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 41-77.

  41-77

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bongaerts, Theo; Mennen, Susan; Van der Slik, Frans Authenticity of pronunciation in naturalistic second language acquisition : The case of very advanced late learners of Dutch as a second language

  Ingår i:

  Studia linguistica : revue de linguistique générale et comparée

  vol. 54 (2000) s. 298-308

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hammarberg, Björn Teoretiska ramar för andraspråksforskning

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Herschensohn, Julia Rogers; Young-Scholten, Martha The Cambridge handbook of second language acquisition

  Cambridge: Cambridge University Press, 2013

  Se särskilt: Milton, James; Donzelli, Giovanna The lexicon 2013 och andra utvalda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lightbown, Patsy M.; Spada, Nina How languages are learned

  4. ed.: Oxford: Oxford univ. press, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan