Kursplan för Bibelhebreiska I

Biblical Hebrew I

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HE104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-11-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 46, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som delkurs i 5HE111 Hebreiska A 30hp och ges även som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen.

Mål

För att erhålla betyg G ska studenten efter avslutad kurs minst kunna:
- redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi;
- redogöra för hebreiskans plats bland de semitiska språken;
- beskriva huvuddragen i hebreiskans skriftsystem och ljudstruktur med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi;
- redogöra för grundläggande nominal- och verblära;
- läsa enkla vokaliserade texter med försvarligt uttal;
- utan hjälpmedel översätta lärobokstexter från hebreiska;
- analysera ordformer i några givna enkla texter på hebreiska.

Innehåll

Kursen ger en inledning till allmän grammatik och fonetik, det väsentligaste av den klassiska hebreiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grunderna i syntaxen och en enkel översikt av de semitiska språken.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och/eller skriftligt slutprov.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.