Kursplan för Breddningskurs i indiskt tillvalspråk: hindi 1

Languages of South Asia: Hindi 1

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HD705
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde eller behörighet till utbildning på avancerad nivå i något språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs och inom ramen för Masterprogram i språk.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till hindis grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna hindi, samt ge en förståelse för hindis roll i Sydasien och dess särdrag i kontexten av andra indiska språk, eller andra språk i dess omvärld.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

gällande delkurs 1: Hindigrammatik och text i ett indologiskt perspektiv
- redogöra för hindis utbredning och ställning inom de indiska språken;
- beskriva framväxten av hindi;
- beskriva huvuddragen i hindis skriftsystem, fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande lingvistisk terminologi;
- läsa, skriva och transkribera devanagari;
- formulera enkla meningar på hindi;
- översätta enkla texter till och från hindi med hjälp av lexikon;
- grammatiskt analysera enkla prosatexter på hindi;
- självständigt genomföra en mindre komparativ studie där något eller några drag i hindi kontrasteras med minst ett annat språk.

gällande delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi
- kunna återge innehållet i enkla konversationer på hindi;
- på hindi skriftligen kunna redogöra för innehållet i en enkel prosatext;
- med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort text på hindi om ett givet ämne;
- aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, mat och dryck, människokroppen, geografi och enkla samhällsförhållanden;
- föra samtal om ovan nämnda ämnen med en modersmålstalande person;
- redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Innehåll

dk. 1: Hindigrammatik och text (10 hp)
dk. 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi (5 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination i kursen sker genom muntliga och skriftliga examinerande moment. De skriftliga momenten utgörs av delar som äger rum vid schemalagd tid och plats (inom ramen för ordinarie undervisning och i form av avslutande tentamen), eller vara sådana som studenten utför på egen hand.

Delkurs 1: Skriftliga examinatoriska uppgifter under kursen samt avslutande skriftlig salstentamen. PM kring komparativ frågeställning
Delkurs 2: Muntlig och skriftlig examination, under ordinarie undervisning, samt i slutet av kursen.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 12, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.