Kursplan för Den iranska kultursfärens historia

Political History of the Iranian Cultural Realm

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-08-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår också som delkurs i Persiska A och som delkurs i Orientalistikprogrammets första termin, inriktning persiska.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kännedom om Irans och Afghanistans politiska historia från c:a 500-talet f.Kr. till nutid.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst:
- kunna redogöra för den iranska kultursfärens regionala utbredning och definition, samt i stora drag de olika historiska processerna i ett kronologiskt perspektiv;
- kunna redogöra för de etniska, språkliga och religiösa minoriteter som har funnits och finns i regionen ifråga;
- kunna redogöra för regionens formativa perioder och de initiala faser av modernisering som kom att bli avgörande för Iran och Afghanistan;
- kunna redogöra för den politiska utvecklingen och omvälvningarna under 1800- och 1900-talet i Iran och Afghanistan från ett såväl inhemskt som ett internationellt perspektiv;
- kunna redogöra för "Det stora spelet" och denna region ur ett storpolitiskt maktperspektiv;
- kunna redogöra för den dagsaktuella politiska och sociala situationen i Iran och Afghanistan;
- kunna skriva sammanhängande akademisk text på god svenska;
- ha utvecklat förmågan till egen analys, kritiskt tänkande och reflektion.

Innehåll

Irans och Afghanistans politiska historia från c:a 500-talet f.Kr. till nutid. Kursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att skriva koherent akademisk text på god svenska samt kritiskt tänkande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examinationen sker i form av hemtentamen.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ewans, Martin Afghanistan : a short history of its people and politics

  1st Perennial ed.: New York: Perennial, 2002.

  http://www.loc.gov/catdir/description/hc042/2002024954.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jönsson, P "Ayatollornas Iran på offensiven." Utrikepolitikens Dagsfrågor

  Utrikespolitiska institutet, 2011/8

  Köps från http://www.ui.se/butik/varldspolitikens-dagsfragor/

 • Keddie, Nikki R.0 193143 Richard, Yann Modern Iran : roots and results of revolution

  Updated ed.: New Haven, Conn.: Yale University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindahl, Ylva Karlsson, Lena Länder i fickformat. : 910 Iran

  Omarb. och aktualiserad version: Stockholm: Utrikespolitiska institutet (UI), 2015

  Köps från http://www.ui.se/butik/lander-i-fickformat/900/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Michael Asiens historia : från forntiden till 1914

  Stockholm: Natur och kultur, 1971

  Sid. 50-61, 79-85, 89-121, 153-173, 177-184, 229-241 (Kan köpas från Bokbörsen, antikvariat, eller lånas på bibliotek.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wilkens, Ann Projektet Afghanistan på fel väg?

  Stockholm: Utrikespolitiska institutet, 2010

  Köps från http://www.ui.se/butik/varldspolitikens-dagsfragor/

  Se bibliotekets söktjänst

 • Amanat, Abbas Iran : a modern history

  New Haven: Yale University Press, [2017]

  (Finns på www.bokus.com)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan