Kursplan för Polska D

Polish D

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2019
 • Behörighet: Polska I, Polska II, Polska B och minst 22,5 hp från Polska C
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säkra teoretiska och praktiska kunskaper i polska. Därjämte ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i tal och skrift kunna uttrycka sig i olika språksituationer
- ledigt och med säkerhet behärska syntaxen i polska, med särskild tonvikt på idiomatisk kontext
- kunna redogöra för det polska språkets utveckling i en allmänt kulturhistorisk kontext
- självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med grundläggande anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Innehåll

Undervisningen består av teori och metod, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga studier är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Polsk syntax, 7,5 hp
Kursen innehåller fördjupad syntaktisk analys av viktiga konstruktioner i det polska språket och tränar förmågan att i tal och skrift använda syntaktiska strukturer. Den beskriver språkliga fenomen på meningsnivå, såsom samordning-underordning, komplementsats, relativsats, adverbialsats, satskedja. Vid beskrivning av dessa syntaktiska konstruktioner tas hänsyn även till deras semantiska och pragmatiska egenskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* i skrift kunna formulera sig på en nyanserad och idiomatisk polska
* kunna beskriva språkliga fenomen på meningsnivå
* kunna översätta avancerade texter, bl.a. fackspråkliga, från svenska till polska.
Kunskapskontroll sker löpande genom obligatoriska inlämningsuppgifter.

Delkurs 2. Slavisk och polsk språkhistoria 7,5 hp
Delkursen innehåller en översikt av polskans utveckling från samslavisk till modern tid. Vidare ges en orientering om de slaviska språkens inbördes släktskap och deras förhållande till övriga indoeuropeiska språk.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* känna till grundläggande drag i slavisk språkhistoria och språkstruktur
* ha väsentligt fördjupat sina insikter i det polska språkets historia
* kunna redogöra för det polska språkets utveckling i en allmänt kulturhistorisk kontext.
Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp
Delkursen innehåller ett självständigt, skriftligt arbete över ett språkligt eller litteraturvetenskapligt ämne eller inom kultur och samhälle. Ämnets innehåll och omfattning fastställs i samråd mellan handledare och student. En betydande del av bakgrundslitteraturen bör vara på polska. Om arbetet skrivs på svenska, ska en sammanfattning på polska till ett omfång av ca en sida ingå.

Arbetet redovisas på ett seminarium med opponent.

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa material i fråga om uppläggning, genomförande och resultat. Examensarbete som bedöms med betyget Väl godkänd ska uppfylla såväl vetenskapliga som språkliga kriterier på ett väl utfört arbete.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i polsk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller kultur och samhälle och därvid tillämpa grundläggande principer för ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Här ingår:
* att kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
* att samla in, ordna och analysera material
* att på adekvat nivå kunna presentera den genomförda undersökningen
* att kunna söka och göra en bibliografisk sammanställning av primär- och sekundärlitteratur
* att kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och består av ett antal virtuella lektioner som äger rum via universitetets lärplattform. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande genom obligatoriska inlämningsuppgifter och skriftligt prov. Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2019

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

 • Lipińska, Ewa; Dąmbska, Elżbieta Kiedyś wrócisz tu-- : podre̜cznik do nauki je̜zyka polskiego dla średnio zaawansowanych. Cz. 2, By szukać swoich dróg i gwiazd

  Kraków: Universitas, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mędak, Stanisław Co z czym? : ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych

  Kraków: Universitas, op. 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Slavisk och polsk språkhistoria 7,5 hp