Kursplan för Polska I

Polish I

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i polska språkets struktur.

Efter avslutad kurs ska studenten

* vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi

* ha kunskap om grunderna i polska - med både praktisk och teoretisk inriktning.

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp

Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i den polska form- och satsläran jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* känna till grunderna i den polska formläran

* kunna ett visst basordförråd

* ha ett acceptabelt uttal.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt prov i den allmänna grammatikens grunder (1 hp), ett muntligt prov i polskans alfabet och uttal (1 hp) samt ett skriftligt slutprov (5,5 hp).

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av polsk form- och satslära.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* ha viss förmåga att översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd

* ha viss förmåga att tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och består av ett antal virtuella lektioner som äger rum via universitetets lärplattform. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna eller delkurs 2 Nybörjarkurs II.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Allmän grammatik:

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Nybörjarkurs I:

 • Bielec, Dana Polish : an essential grammar

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kucharczyk, Janusz Zaczynam mówic po polsku

  Lódz: Wing, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dura, Ela; Malmgren, Sven-Göran; Toporowska-Gronostaj, Maria Rec. av Jacek Kubicki: Svensk-polsk ordbok och Polsk-svensk ordbok

  Ingår i:

  LexicoNordica.

  (1996) s. 229-241

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kubitsky, Jacek Slownik polsko-szwedzki : Polsk-svensk ordbok

  2., rev. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Nybörjarkurs II:

Allmänna handböcker: Ordböcker: