Kursplan för Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid

Sustainability and Development in Latin America: Past, Present, Future

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV080
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och kritiskt analysera olika länders och aktörers arbete för hållbar utveckling i Latinamerika ur ett historiskt och samtida perspektiv;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika perspektiv på hållbarhet, utveckling, maktförhållanden och rättvisa i Latinamerika ur ett historiskt och samtida perspektiv;
 • redogöra för och utvärdera olika framtids- och hållbarhetsvisioner gällande Latinamerika på lokal till internationell nivå;
 • initiera, planera, genomföra och utvärdera ett avgränsat projektarbete inom kursens område.

Innehåll

Kursens behandlar och diskuterar i en serie av tillfällen frågor gällande hållbarhet, hållbar utveckling, miljö och utveckling, makt och rättvisa i Latinamerika. Denna serie sammanlänkar en historisk bakgrund, kritisk analys och förståelse med en sammanfattande bild och diskussion av hur olika länder och aktörer arbetar med hållbar utveckling idag. Detta sätts i relation till en lång rad utmaningar gällande nyttjande av naturresurser, ekonomi, politik, internationellt samarbete, fördelning av resurser, sociala motsättningar, identitet, kultur och fattigdom. Kursen kombinerar mer traditionella ämnen som historia, idéhistoria, sociologi, antropologi, statsvetenskap, utvecklingsstudier med tvärvetenskapliga forskningsområden, teoribildningar och begrepp som hållbarhetsmålen, politisk ekologi, miljörättvisa, genusvetenskap, historisk ekologi, miljöhistoria och aktionsbaserad forskning. Utifrån den historiska förståelsen och dagens situation i Latinamerika presenteras och diskuteras olika hållbarhets- och framtidsvisioner som kan skapa mer hållbara samhällen på såväl lokal som internationell nivå. De projektarbeten som studenten arbetar med under kursen belyser en specifikt avgränsad frågeställning eller specifikt fall inom kursens område.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Deere, Carmen Diana Rural social movements in Latin America : organizing for sustainable livelihoods [Elektronisk resurs]

  2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carbonnier, Gilles; Campodónico, Humberto; Tezanos Vázquez, Sergio Alternative pathways to sustainable development : lessons from Latin America

  Leiden: Brill/Nijhoff, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Galeano, Eduardo Open veins of Latin America : five centuries of the pillage of a continent

  New York: Monthly Review Press, cop. 1973

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Course Reader

  Kurskompendium med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan