Kursplan för Aktuella perspektiv i populärmusikstudier

Current Perspectives in Popular Music Studies

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU078
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Vid kursens slut ska studenten ha tillägnat sig en förståelse av centrala samtida perspektiv i studiet av populärmusik, med hänsyn till aktuella analytiska, teoretiska och estetiska utvecklingslinjer, samt i kulturella, teknologiska och politiska kontexter.

Studenten ska ha tillägnat sig, och uppövat, förmågan att reflektera, analysera och tolka olika typer av populärmusik på ett sätt som ger utökad förståelse av musiken i sin kontext, i relation både till populära diskurser och vetenskaplig litteratur.

Innehåll

Det akademiska studiet av populärmusik har sedan dess början utmärkts av två distinkta tendenser. För det första har det till sin natur varit tvärvetenskapligt och inkluderat en mångfald av teoretiska och metodmässiga perspektiv. För det andra har forskningsfältet haft fokus på den nära samtiden och pågående utveckling och lagt stor vikt vid analysen av kulturella praktiker såsom dessa yttrar sig samtidigt som analyserna situeras i musikens politiska, ekonomiska and teknologiska kontexter. I denna tradition introducerar kursen ett antal centrala perspektiv i studiet av populärmusik, strukturerat kring tre teman:

Analys: Detta tema tar sig an samtida angreppssätt rörande analys av populärmusik med hänseende till dess omständigheter som teknologiserad, medierad och icke-noterad musikpraxis.

Teori: Detta tema introducerar aktuell tvärvetenskaplig forskning som har bidragit till teoretiserandet av populärmusik, dess framförande, estetik och möjliga innebörder, utifrån en rad olika vetenskapliga perspektiv. Dessa inkluderar filosofi, genusvetenskap, och kritiska etnicitetsstudier, liksom ekokritiska perspektiv.

Aktuella sound: Detta tema fokuserar på den senaste tidens estetiska utvecklingslinjer i populärmusik, med fokus på dess klangmässiga, teknologiska och multimediala egenskaper. Här behandlas ett antal aktuella vetenskapliga frågeställningar som tar avstamp i senare års utveckling.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar.

Examination

Skriv- och seminarieuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.