Kursplan för Fördjupat litterärt översättningsprojekt i persiska

Longer Persian Translation Project: Literary Fiction

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PE005
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-01-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen med persiska eller iranska språk som huvudområde samt Översättningsvetenskap, 7,5 hp, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
* översätta skönlitterär text från eller till persiska;
* tillämpa ett flertal översättningsteoretiska analysmetoder för att beskriva litterär översättning från eller till persiska;
* kunna identifiera och hantera flertalet återkommande problem vid skönlitterär översättning från eller till persiska;
* på ett fördjupat sätt redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från eller till persiska;
* förstå översatt verk i dess kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv;
* behärska relevanta översättningsverktyg (uppslagsverk, Internetbaserade verktyg m.m.);
* ha åstadkommit ett tryckfärdigt manus av en eller flera texter som i original sammanlagt omfattar ca 100 boksidor..

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från persiska, eller till persiska från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys.

Undervisning

Undervisningen består av översättningsseminarier där översättning och analys diskuteras.

Examination

Examinationen sker genom inlämning av tryckfärdigt manus, översättningsteoretisk analys, samt seminariepresentation.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.