Kursplan för Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani)

Introductory Course in Southern Kurdish (Sorani)

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-08-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra för sorani-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna och nyiranska språken,
 • beskriva huvuddragen i sorani-kurdiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur)och elementära morfosyntax (form- och satslära)med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
 • läsa enkla texter på sorani med begripligt uttal,
 • översätta elementära texter på sorani till svenska,
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära texter med hjälp av lexikon,
 • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk,
 • kortfattat redogöra för den historiska utvecklingen i kurdisktalande områden i Främre Orienten från 1500-talet och framåt samt för de konsekvenser politiska gränsdragningar har fått för det kurdiska språket.

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs i sydkurdiska och innehåller även en översikt över det kurdiska språket, dess dialekter och dess litteratur samt en kort genomgång av kurdernas historia.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad distanskurs med kontinuerlig support. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom hemtentamen av realiadelen samt skriftligt prov på språkdelen.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med Kurdiska A (5KD101).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2019

Nätbaserat kursmaterial

Nätbaserat kursmaterial med texter och ordlistor samt grammatisk översikt.