Kursplan för Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani)

Introductory Course in Southern Kurdish (Sorani)

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-08-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra för sorani-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna och nyiranska språken,
 • beskriva huvuddragen i sorani-kurdiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur)och elementära morfosyntax (form- och satslära)med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
 • läsa enkla texter på sorani med begripligt uttal,
 • översätta elementära texter på sorani till svenska,
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära texter med hjälp av lexikon,
 • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk,
 • kortfattat redogöra för den historiska utvecklingen i kurdisktalande områden i Främre Orienten från 1500-talet och framåt samt för de konsekvenser politiska gränsdragningar har fått för det kurdiska språket.

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs i sydkurdiska och innehåller även en översikt över det kurdiska språket, dess dialekter och dess litteratur samt en kort genomgång av kurdernas historia.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad distanskurs med kontinuerlig support. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom hemtentamen av realiadelen samt skriftligt prov på språkdelen.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med Kurdiska A (5KD101).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nätbaserat kursmaterial

Nätbaserat kursmaterial med texter och ordlistor samt grammatisk översikt.