Kursplan för Iranska språk, fördjupning: prosa

Advanced Course in Iranian Languages: Prose

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR812
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med iranska språk som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa och bredda förmågan till textanalys applicerad på texter av huvudsakligen prosakaraktär.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:
- översätta valda texter på ett metodiskt medvetet sätt,
- genomföra en lingvistisk analys av de valda texterna med beaktande av moderna språkvetenskapliga metoder,
- tolka de valda texterna inom ramen för deras historiska och litterära sammanhang,
- göra en vetenskapligt relevant sammanställning av texternas språkliga och litterära särart, och
- diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Innehåll

Läsning av ca 125 normalsidor avancerade prosatexter på huvudspråket.

Undervisning

Undervisningen består av handledning.

Examination

Examination sker i form av salsskrivning.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.