Kursplan för Jämförande indoeuropeisk språkforskning C

Comparative Indo-European Linguistics C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JS304
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Jämförande indoeuropeisk språkforskning B
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-15. Kursen motsvarar den tidigare kursen Jämförande indoeuropeisk språkforskning C. Kursen kan räknas till biområdet Jämförande indoeuropeisk språkforskning i kandidatexamen.

Mål

Utbildningen syftar till att ge kunskap i ytterligare minst ett av de äldre och äldsta indoeuropeiska fornspråken och dess förhistoria, för att utöka basen för de komparativa studierna samt möjlighet till bredning eller fördjupning i ett tidigare läst indoeuropeiskt fornspråk. Vidare har kursen som syfte att ge studenten en förmåga att med viss självständighet genomföra och presentera en undersökning av en vetenskaplig frågeställning rörande frågor inom ämnet jämförande indoeuropeik språkforskning. Därtill skall den allmänna språksynen fördjupas genom läsning av specialarbeten i jämförande språkforskning.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för det valda ie. språkets / de valda språkens särdrag och plats inom de ie. språken;
- behärska grunddragen av det valda språkets / de valda språkens fonologiska system samt grundläggande flexions- och ordbildningsmorfologi;
- ha grundläggande kännedom om det valda språkets / de valda språkens syntax;
- beskriva förändringarna som skett mellan det rekonstruerade grundspråket (protoindoeuropeiska) och det valda språket / de valda språken både på det fonologiska, det morfologiska och det syntaktiska planet;
- översätta (med lexikon) enkla texter från det valda språket / de valda språken till svenska på en rimlig stilnivå;
- beskriva huvuddragen av det valda språkets / de valda språkens fonemsystem, flexionsmorfologi och ordbildning och deras respektive semantiska innebörd samt grundläggande syntax med användning av språkvetenskaplig terminologi;
- under handledning genomföra en kort studie utifrån en icke trivial frågeställning inom ämnet;
- under handledning finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur;
- skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi;
- följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser;
- muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Innehåll och uppläggning
Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1. Språkhistorisk introduktion i ett indoeuropeiskt fornspråk, 15 hp
Efter intresseinriktning och med hänsyn tagen till vilka kurser det ges undervisning i den aktuella terminen väljer studenten i samråd med examinator en av följande valfria introduktionskurser, som inte tidigare lästs:
grekiska eller hettitiska eller italiska språk (latin med oskiska och umbriska) eller forngermanska språk (gotiska, fornisländska mm.) eller forniriska.
Kunskaperna kan inhämtas genom deltagande i kurs som ges vid annan språkinstitution.

Delkurs 2. Annat indoeuropeiskt språk alternativt fördjupningskurs i ett tidigare läst indoeuropeiskt fornspråk, 7,5 hp
Introduktion och grundläggande kunskaper i ett annat indoeuropeiskt fornspråk, som tidigare ej studerats, såsom tokhariska, avestiska, fornpersiska, fornarmeniska, fornisländska, baltiska eller fornkyrkoslaviska m.m. med särskilt beaktande av detta språkområdes relationer till de övriga indoeuropeiska språken. Kunskaperna kan inhämtas genom deltagande i kurs som ges vid annan språkinstitution.
Alternativt
Fördjupade studier i ett tidigare studerat språks historia och förhistoria samt viss textläsning.

Delkurs 3. Specialarbete 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Kursen har följande examinerande moment:
dk 1: (beror på vilka språk på vilken institution studenter läser); 
dk 2: fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter; 2. pm + muntlig presentation;
dk 3: självständigt arbete  + muntlig presentation/diskussion, 7.5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2019

Delkurs 1. Språkhistorisk introduktion i ett indoeuropeiskt fornspråk

Kurslitteratur enligt överrenskommelse (kursen inhämtas vid annat område).

Delkurs 2. Annat indoeuropeiskt språk

Alternativt fördjupningskurs i ett tidigare läst indoeuropeiskt fornspråk

Kurslitteratur väljs i samråd med examinator.

Delkurs 3. Specialarbete

Kurslitteratur väljs i samråd med lärare.