Kursplan för Tänk som en antropolog! En introduktion

Think Like an Anthropologist! An Introduction

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till kultur- och socialantropologins ämnesområde samt att ge kunskaper om social och kulturell variation i ett globalt perspektiv. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna redogöra för antropologins perspektiv, arbetssätt och vetenskapliga begreppsapparat.

Innehåll

Kursen presenterar ämnets historia och dess teoretiska och metodologiska utveckling. Genom att diskutera etnografi som empirisk vetenskap, metod och beskrivning öppnas den antropologiska verktygslådan med centrala nyckelbegrepp som tillämpas på etnografiska exempel från olika delar av världen. Kursen tar också upp relationen mellan antropologi som akademisk disciplin och publikt engagemang.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Briggs, Jean L. Never in anger - portrait of an eskimo family

  Harvard University Press, 1971

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksen, Thomas Hylland What is anthropology?

  Second edition: London: Pluto Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kulick, Don A death in the rainforest : how a language and a way of life came to an end in Papua New Guinea

  First edition.: Chapel Hill, North Carolina: Algonquin Books of Chapel Hill, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ogden, Laura A. Swamplife : People, Gators, and Mangroves Entangled in the Everglades [Elektronisk resurs]

  Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan