Kursplan för Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt

Anthropology, as Time Goes by: An Intellectual History of Theories and Ideas

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA207
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 30 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursens syfte är att ge en överblick över antropologins idéhistoria samt att ge mer specifika kunskaper om vad ämnets historia kan bidra med för förståelsen av samtiden. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna redogöra för olika teoretiska inriktningar och metoder inom antropologin samt sätta in dem i ett historiskt perspektiv.

Innehåll

Vad kan social- och kulturantropologins historiska verk lära oss om vår samtid? Kursen ger fördjupad kunskap i ämnets historia. Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, där teorier och metoder ses som uttryck för tidsandan, undersöker kursen styrkor och svagheter med olika antropologiska inriktningar, samtidigt som kursen belyser relationen mellan teori, etnografi och det antropologiska fältarbetet. Under kursen undersöks hur äldre teorier skiljer sig åt från de teoretiska perspektiv som används idag, t ex när det gäller synen på helheten och delarna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi B.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

 • Erickson, Paul A.; Murphy, Liam D. A History of Anthropological Theory, Fifth Edition [Elektronisk resurs]

  University of Toronto Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Murphy, Liam D.; Erickson, Paul A. Readings for a History of Anthropological Theory, Fifth Edition [Elektronisk resurs]

  University of Toronto Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk