Kursplan för Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur

Rethinking 19th Century American Literature

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN520
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

 • visa insikt om huvudströmmarna inom amerikansk litteratur från 1800-talet;
 • visa förtrogenhet med forskningen om 1800-talets amerikanska litteratur;
 • visa förståelse av historiska och politiska händelser samt idéer under perioden som påverkat den amerikanska litterära traditionen;
 • samla och bearbeta kritiskt material;
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys;
 • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska.

Innehåll

Genom den moderna litteraturforskningens strategier och paradigmer behandlar kursen de sociopolitiska omvandlingarna i 1800-talets USA, med utgångspunkt i representativa litterära texter. Kursen utforskar hur den här litteraturen reflekterar över motstridiga definitioner av ras, kön, imperium, känslor och nationalitet.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Basläromedel

 • Brown, Charles Brockden; Shapiro, Stephen; Barnard, Philip Ormond; Or, The Secret Witness: With Related Texts [Elektronisk resurs]

  Hackett Publishing, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chopin, Kate; Ciocia, Stefania The awakening and selected stories

  Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melville, Herman Coviello, Peter Billy Budd, Bartleby, and other stories

  Penguin Classics edition.: New York, New York: Penguin Books, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ridge, John Rollin The life and adventures of Joaquín Murieta : the celebrated California bandit

  London: Penguin Classics, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sedgwick, Catharine Maria; Karcher, Carolyn L. Hope Leslie, or, Early times in the Massachusetts

  New York: Penguin Books, 1998.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Twain, Mark; Nafisi, Azar; Rasmussen, R. Kent Adventures of Huckleberry Finn

  New York: Penguin Books, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Online Material:

-Ralph Waldo Emerson, “Self-Reliance" and “Experience";

-Frances E.W. Harper, Poems on Miscellaneous Aspects;

-Gene Andrew Jarret, ed. The Wiley Blackwell Anthology of African American Literature (selected texts by Charles W. Chesnutt, Frederick Douglass, and Pauline Hopkins);

-Ida B. Wells, “Mob Rule in New Orleans".

Versioner av litteraturlistan