Kursplan för Litterärt översättningsprojekt i persiska

Persian Translation Project: Literary Fiction

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PE004
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-01-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen med persiska eller iranska språk som huvudområde samt Översättningsvetenskap, 7,5 hp, eller Översättningsteori med inriktning mot översättning till/från arabiska, hindi, kurdiska, persiska, turkiska, 7,5 hp, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • översätta skönlitterär text från eller till persiska;
 • tillämpa de viktigaste översättningsteoretiska analysmetoderna för att beskriva litterär översättning från eller till persiska;
 • kunna identifiera och hantera de viktigaste återkommande problemen vid skönlitterär översättning från eller till persiska;
 • på ett grundläggande sätt redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från eller till persiska;
 • förstå översatt verk i dess kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv;
 • behärska relevanta översättningsverktyg (uppslagsverk, Internetbaserade verktyg m.m.);
 • ha åstadkommit ett tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor.

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från persiska, eller till persiska från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys.

Undervisning

Undervisningen består av översättningsseminarier där översättning och analys diskuteras.

Examination

Examinationen sker genom inlämning av tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor, kompletterad med en översättningsteoretisk analys.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.