Kursplan för Moderna litterära arabiska texter

Modern Literary Arabic Texts

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB480
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-11-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Minst 90 hp arabiska eller Arabiska 4, 30 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs, samt som valbar kurs inom Orientalistikprogrammets femte termin, arabistisk inriktning.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* översiktligt redogöra för moderna arabiska litterära stilar
* på arabiska muntligt diskutera givna arabiska skönlitterära texter
* på arabiska skriftligt sammanfatta givna arabiska skönlitterära texter
* interpretera och översätta avancerad arabisk skönlitteratur

Innehåll

Interpretation och översättning av ett urval arabiska skönlitterära texter. Kursen inkluderar också diskussion om moderna arabiska litterära stilar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.


Examination

Examination sker skriftligt i slutet av kursen.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2019

Moderna litterära arabiska texter

Läraren tillhandahåller originaltexter i Studentportalen och på lösblad i samband med föreläsningarna. Utdrag ur bl.a. följande verk läses:

Läraren tillhandahåller originaltexter i Studentportalen och på lösblad i samband med föreläsningarna. Utdrag ur bla. följande verk läses:

 • al-Naʿīmī, Hudā Abāṭīl

  Kairo: al-Dār al-Miṣriyya al-Lubnāniyya, 2001

  "Laylā wa-anā", sid. 43-50

  Obligatorisk

 • Diab, Henry; Johansson, Kerstin; Roos, Marita En doft av mynta : noveller av kvinnliga arabiska författare

  [Lund]: Dar Al-Kitab, [2000]

  sid. 5-21 (arabiska) och sid. 11-22 (svenska).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mahfouz, Naguib Aḥlām fatrat an-naqāha

  Kairo: Dār al-Shurūq, 2006

  (Drömmar i konvalescensens tid 82, 95-101, 141).

  Obligatorisk

 • Ramsay, Gail Layla and Me

  Ingår i:

  Beckett, Sandra L. Revisioning Red riding hood around the world : an anthology of international retellings

  Detroit, MI: Wayne State University Press, cop. 2014

  (2014) s. 336-341

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fāyiz, Jamāl ar-Raqṣ ʿalā ḥāfat al-jurḥ

  Kairo: Markaz al-Ḥaḍāra al-ʿarabiyya, 2001

  http://www.jamalfayez.com/sweden.htm

  Noveller ur samlingen ar-Raqṣ ʿalā ḥāfat al-jurḥ: "Förening", "Kokongen", "En kista av kött".

Poesi i urval med Abdulbaset Sieda.

Kurskompendium sammanställt av läraren. Ytterligare material kan tillkomma.

Referenslitteratur

 • Allen, Roger M. A. The Arabic literary heritage : the development of its genres and criticism

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wehr, Hans; Cowan, J. Milton A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English)

  4th ed. considerably enl. and amended by the author: New York: Spoken Language Services, 1994

  1976 el. sen.

  Se bibliotekets söktjänst