Kursplan för Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island

Indo-European Languages: From India to Iceland

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JS015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Utbildningens syfte är att studenten ska tillägna sig elementära kunskaper om den indoeuropeiska språkfamiljen och dess enskilda grenar genom tiderna. Vidare ska studenten utveckla kunskap om relevanta kulturförhållanden och problematiken kring arkeologin och urhemsfrågan.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera de språk och lista de huvudgrupper ("subfamiljer") som ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen,
 • redogöra för kronologin, de äldsta språkliga källorna och traderingssätten av enskilda språk och språkgrupper,
 • redogöra för kriterier för etableringen av ett genetiskt släktskap mellan de indoeuropeiska språken,
 • skissera subgrouping och tillämpa metoden på valda grenar,
 • urskilja och översiktligt beskriva särdrag hos valda språk eller språkgrupper inom den indoeuropeiska språkfamiljen,
 • förklara problematiken kring arkeologisk evidens, urhemsfrågan och ett gemensamt indoeuropeiskt kulturarv,
 • självständigt sammanställa och bearbeta material kring en vald frågeställning och presentera det skriftligt eller muntligt.

Innehåll

Översikt över språk som ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen samt diskussion om genetiskt släktskap. Genomgång av enskilda språk och språkgrupper som ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen med diskussion om deras särdrag, traderingssätt, äldsta bevarade källor och relevanta kulturförhållanden. Elementär introduktion i det gemensamma indoeuropeiska diktarspråket. Diskussion beträffande ett gemensamt kulturarv, arkeologisk evidens och urhemsfrågan.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Deltagande i all undervisning är obligatorisk.

Examination

Kursen har 2 examinerande moment: 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter; 2. pm + muntlig presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2019

Valda kapitel ur:

 • Fortson, Benjamin W. Indo-European language and culture : an Introduction

  2. ed.: Chichester: Wiley-Blackwell, 2010 [i.e. 2009]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur:

 • Mallory, James P.; Adams, Douglas Q. Encyclopedia of Indo-European culture

  London: Fitzroy Dearborn, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mallory, J. P.; Adams, Douglas Q. The Oxford introduction to Proto-Indo-European and The Proto-Indo-European world

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mallory, J. P. In search of the Indo-Europeans : language, archaeology and myth

  London: Thames and Hudson, cop. 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Giacalone Ramat, Anna; Ramat, Paolo The Indo-European languages : edited by Anna Giacalone Ramat and Paul Ramat

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare material kan tillkomma.