Kursplan för Persisk sakprosa och andra medietexter

Persian Factual Prose and Other Media Texts

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PE000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-08-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Persiska 2 eller minst 22,5 hp från Persiska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår i Orientalistikprogrammet - Persiska, termin 3.
Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakulteten 2012-XX-XX och gäller från 2013-08-23.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • läsa en större mängd (ca 80 sidor) valda sakprosa- och massmedietexter på persiska;
 • översätta och redogöra för innehållet i valda sakprosa- och massmedietexter på persiska;
 • redogöra för de viktigaste grammatiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter;
 • redogöra för de viktigaste stilistiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter.

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla förmåga att läsa texter i snabb takt. Textanalysen innebär grammatiska och stilistiska kontrasteringar mot andra textgenrer inom modern persiska. I analysarbetet ingår även färdigheter i att kunna översätta innehållet i sakprosa- och massmedietexter vilket belyses genom kontrastering mot svenska språkets grammatiska och stilistiska särdrag.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, samt övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av löpande muntliga och skriftliga uppgifter.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursmaterialet läggs ut på Studentportalen.