Kursplan för Syntax i världens språk

Syntax of the World's Languages

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN140
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde alternativt Lingvistik C.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens mål är att ge en fördjupad översikt över ett antal centrala syntaktiska konstruktioner i världens språk.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra översiktligt för hur ett urval av centrala syntaktiska konstruktioner realiseras i världens språk,
 • relatera denna kunskap till motsvarande strukturer i svenska och engelska,
 • redogöra för hur de aktuella konstruktionerna beskrivs och diskuteras i den lingvistiska litteraturen, och
 • redogöra för hur den teoretiska kunskapen om de aktuella syntaktiska konstruktionerna ska tillämpas vid analys av empiriskt språkmaterial.

Innehåll

Kursen ger en fördjupning i ett urval av syntaktiska konstruktioner med syfte att belysa deras typiska egenskaper i världens språk. Exempel på syntaktiska konstruktioner som tas upp på kursen är ordklassystem (typiska karakteristika för huvudordklasserna; hur universella är ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och adverb) och satsfogningskonstruktioner (koordination, subordination, satskedjor, serieverbskonstruktioner). Analys och diskussion av de behandlade syntaktiska företeelserna ska illustrera hur syntaktiska mönster i svenska och engelska överensstämmer med eller skiljer sig från mönster som är allmänt förekommande i världens språk.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

 • Song, Jae Jung The Oxford handbook of linguistic typology

  Oxford: Oxford University Press, 2011

  valda delar Boken finns även som e-bok. 2013 års upplaga går också bra.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk