Kursplan för Tillvalsspråk: Kurdiska 1 (sorani)

Optional Language: Kurdish 1 (Sorani)

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD601
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

* redogöra för kurdiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken

* beskriva huvuddragen i sydkurdiskans (sorani) ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

* använda ett reversibelt transkriptionssystem för den sorani-kurdiska skriften

läsa elementära texter på kurdiska med ett begripligt uttal

* översätta elementära texter från kurdiska till svenska

* ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på kurdiska

* översätta enkla meningar från svenska till kurdiska och vice versa

* känna till elementära regler för kurdiskans ortografi

* skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne

* i sorani-kurdisk skrift skriva en elementär text som läses upp

* ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild

* aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi

* idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen

* redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk

* läsa enkla kurdiska skönlitterära texter högt

* översätta några givna enkla kurdiska skönlitterära texter till svenska

* i textläsningen tillämpa elementär kurdisk morfosyntax (form- och satslära)

* förstå enkla idiomatiska uttryck på kurdiska och översätta dem till svenska

Innehåll

Kursen behandlar sorani-kurdiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grundläggande syntax. Kursens syfte är vidare att ge grundläggande färdigheter i kurdiskt uttal, ortografi och grammatik, samt i översättning av elementära meningar till och från kurdiska och enkla skönlitterära texter från kurdiska till svenska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.