Kursplan för Tillvalsspråk: Turkietturkiska 1

Optional Language: Turkish 1

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU900
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-04
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden/utbildningsledaren
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens syfte är att ge introduktion till grundläggande begrepp i allmän fonetik och grammatik, en första översikt över turkietturkiskans ljud-, formlära och satslära, en kort introduktion till den turkiska språkfamiljen och vissa elementära språkfärdigheter.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Avseende Delkurs 1:

 • redogöra för grundläggande begrepp i fonetik, fonologi, morfologi och semantik,
 • beskriva huvuddragen i turkietturkisk ljud- och formlära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
 • använda det turkietturkiska skriftsystemet,
 • beskriva ljudharmonin och andra morfofonologiska regler i turkietturkiska,
 • bilda böjningsformer av kända och okända turkietturkiska ord,
 • använda enklare turkietturkiska grammatikaliska konstruktioner,
 • läsa upp vissa elementära texter på turkietturkiska med ett begripligt uttal,
 • översätta några givna elementära meningar till svenska,
 • identifiera ordklasser och analysera ordformer i några valda elementära texter på turkietturkiska beskriva den turkiska språkfamiljen.

Avseende Delkurs 2:

 • i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser,
 • redogöra för turkietturkisk satslära med tonvikt på bisatsernas uppbyggnad,
 • bilda meningar på turkietturkiska,
 • använda de icke-finita turkietturkiska verbformerna för att konstruera bisatser,
 • jämföra syntaxen i turkiska meningar och deras svenska översättning i en parallell korpus,
 • översätta enkla turkietturkiska texter till svenska,
 • i textläsningen tillämpa elementär turkietturkisk form- och satslära,
 • använda kunskaper om Turkiet och turkisk historia samt islam för att kommentera vissa texter.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp i allmän fonetik och grammatik, en första översikt över turkietturkiskans ljud-, formlära och satslära, en kort introduktion till den turkiska språkfamiljen och vissa elementära språkfärdigheter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 2: Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Turkiska språk A (5TU101) och Introduktionskurs i turkiska språk (5TU122).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Titel: Svenskt-turkiskt lexikon. Lexin. Språklexikon för invandrare. Stockholm: Skolverket. 2002. http://lexin.nada.kth.se/sve-tur.shtml

 • Göksel, Asli; Kerslake, Celia Turkish : an essential grammar

  London: Routledge, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öztopçu, Kurtuluş Elementary Turkish : : a complete course for beginners. 1 ...

  Ingår i:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öztopçu, Kurtuluş Elementary Turkish : : a complete course for beginners. 2 Beginning - intermediate

  Ingår i:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boeschoten, Hendrik The speakers of Turkic languages

  Ingår i:

  The Turkic languages

  London: Routledge, 1998

  (1998) s. s. 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Redhouse, Sir James W. Redhouse portable english-turkish & turkish-english dictionary : Redhouse elsözlǚgü Ingilizce-Türkçe Türkçe-Ingilizce

  Istanbul: Sev Matbaacilik Ve Yayinicilik, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av kursledaren.