Kursplan för Modernism och modernitet i Amerika

Modernism and Modernity in America

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN521
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

 • visa förståelse av teman, intresseområden och formella strategier inom amerikansk modernism och andra litteraturer från perioden som kursen omfattar;
 • visa förtrogenhet med några av de huvudsakliga teoretiska och kritiska argumenten avseende denna litteratur;
 • visa förståelse av hur man kan relatera denna litteratur till utvecklingen av modernitet i Amerika;
 • samla in och bearbeta kritiskt material;
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys;visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska.

Innehåll

Kursen fokuserar på utvecklingen av modernitet i Amerika och undersöker hur modernistiska och andra litteraturer har reflekterat över, ifrågasatt och reviderat det skönlitterära berättandet. Genom läsning av utvalda kanoniska samt mindre kända texter utforskar kursen de motsättningar och den mångsidighet och dynamiska energi som kommer till uttryck inom amerikansk litteratur från början av 1900-talet fram till andra världskriget. Kursen tränar studenterna att placera denna litteratur i förhållande till genomgripande omvälvningar i samhället.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Primärtexter

Om inget annat anges bör listade upplagor användas.

Stenciler

Selected texts by Lola Ridge, Herbert Read, Paul Laurence Dunbar, WEB Du Bois, Booker T. Washington, William Carlos Williams, Wallace Stevens, Marianne Moore, Alain Locke, and Sui Sin Far.

Versioner av litteraturlistan