Kursplan för Avancerad masspektrometri

Advanced Mass Spectrometry

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB159
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi inklusive Separation och masspektrometri, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda kunskaper i högupplösande masspektrometri med analytisk inriktning for att lösa analytiska frågeställningar inom biologi, veterinär- och humanmedicin (molekylär diagnostik).
 • motivera val av lämpliga kombinationer av provupparbetning, kromatografisk eller elektroforetisk separation och masspektrometrisk detektion för att besvara analytiska problemställningar.
 • tillämpa multivariat dataanalys och bioinformatiska verktyg för att lösa analytiska frågeställningar
 • förklara användandet av masspektrometri som ett analytiskt verktyg för att lösa biologiska frågeställningar inom fältet för molekylär avbildning.
 • utföra laborativt arbete med de väsentligaste separations- och analysmetoderna for biologi och molekylärdiagnostik och redogöra för erhållna resultat på ett vetenskapligt sätt.

Innehåll

Översikt av modern instrumentering inom högupplösande masspektrometri inkluderande Fourier transform jon cyklotron resonans MS (FTICR), Orbitrap MS och avbildande MS. Tonvikten läggs vid vilka förutsättningar och möjligheter som erbjuds för olika kombinationer av separationsmetoder, avbildningstekniker och masspektrometri, där såväl kvalitativa som kvantitativa analytiska aspekter beaktas. Verktyg för analytisk datautvärdering för frågeställningarna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppdiskussioner, laborationer, demonstrationer, seminarier och kommunikationsträning (muntlig och skriftlig).

Examination

Skriftligt prov (7,5 hp). Laborationerna tillsammans med muntlig och skriftlig redovisning motsvarar 7,5 hp. Slutbetyget erhålls såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Laborationer, seminarier och kommunikationsträning är obligatoriska moment. Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kursen 1KB158 Avancerad masspektrometri, 10.0 hp

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ekman, Rolf Mass spectrometry : instrumentation, interpretation, and applications

  Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hoffmann, Edmond de; Stroobant, Vincent Mass spectrometry : principles and applications

  3. ed.: Chichester: Wiley, cop 2007

  Se bibliotekets söktjänst