Kursplan för Biokemi III

Comprehensive Biochemistry

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB418
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp varav 15 hp biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara struktur-funktionssamband för biomolekyler
 • förklara och diskutera komplexa sammanhang inom och mellan biokemiska processer såsom flöde av genetisk information, energimetabolism och signaltransduktion
 • utifrån aktuell primärlitteratur diskutera och presentera aktuella biokemiska forskningsrön

Innehåll

Genomets biokemiska uttryck i termer av struktur och funktion samt tid och rum. Biomolekyler och deras omvandling, omsättning av energi och materia, katalys och kontroll av biokemiska reaktioner, samt signaltransduktion, informationsöverföring och reglering. Evolution av proteiner och nukleinsyror.

Kursen behandlar aktuell biokemisk forskning där både experimentella och teoretiska aspekter omfattas.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Kursen bedrivs i form av teoretiska självstudier med regelbundna uppföljande seminarier. Aktivt deltagande i seminarieverksamhet är obligatoriskt. Inom kursen skall dessutom ett gemensamt samt ett enskilt litteraturprojekt genomföras.

Examination

Muntlig examination av teoriavsnittet anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 10 hp. Det gemensamma projektet examineras skriftligt och det individuella projektet examineras muntligt och skriftligt. Projektarbeten inom kursen motsvarar 5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan