Kursplan för Affärsanalys och ledningens agerande

Business Analysis and Managerial Action

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE858
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi.

  Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  För inresande utbytesstudenter kan undantag göras från kravet om 90 hp företagsekonomi om särskilda skäl anses föreligga. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i företagande och ledning - specialisering Marknadsföring, Internationellt företagande, Organisation. Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Redovisning, Ekonomistyrning, Finansiering.

Mål

I komplexa företag och organisationer får formell analys idag allt större betydelse. Dessa analyser tänks ligga till grund för både beslut och gemensam förståelse i verksamheten. Intresset för analys ges olika benämningar, Analytics (analysens era), Evidence Based Management (bevisbaserad företagsledning) och Management by Facts (faktabaserat agerande) är några förekommande begrepp som förekommer. Samtidigt innebär en ökad organisatorisk komplexitet att det blir allt svårare att utifrån enbart mänsklig perception, urskilja och uppmärksamma viktiga samband i företaget/organisationen och dess omgivning. Förekommande antagande om ett enkelt förhållande mellan analys-beslut och handling ifrågasättas därför. Det är dessa möjligheter och begränsningar för formell analys kursen handlar om. Genomgående med ett särskilt beaktande av den informationsteknikens konsekvenser för analys, beslutsfattande och organisatoriskt agerande.

Den övergripande ambitionen med kursen är att ge studenten en teoretisk och praktisk insikt i generell formell analys och dess starka och svaga relation till beslutsfattande och agerande.

Efter genomförd kurs ska studenten:

 • erhållit kännedom om viktiga begrepp och metoder för avancerad företagsekonomisk analys, exempelvis inom strategisk analys.
 • känna till komplexiteten i analys och handling i relation till, till exempel, företags och organisationers strategiska perspektiv.
 • erhållit insikt om den formella analysens problem/ brister och möjligheter/ fördelar.
 • erhållit förmåga att förstå och utvärdera de konstruerande (skapande) inslagen i social analys i allmänhet, och med särskilt fokus på avancerad affärsanalys.
 • erhållit färdigheter i att genomföra och förstå formell företags- /organisationsanalys.
 • erhållit en djupare förståelse för behovet att skapa engagemang till organisatorisk handling genom att visualisera, presentera, kommunicera och få stöd för förslag till åtgärder.
 • utvecklat förmågan till kritiskt tänkande genom att producera och presentera en egen välgrundad analys av en given företagsfråga.
 • utvecklat insikt om analysens möjligheter och begränsningar sett till olika analysnivåer och sammanhang.

Innehåll

Kursen är utvecklad kring följande viktiga frågor och innehåll:

 • Hur viktiga företagsekonomiska frågor, exempelvis kring strategi, kan identifieras och analyseras.
 • Hur man skapar och ibland kanske begränsar kreativitet genom att analysera.
 • Hur man skapar handling i en komplex organisatorisk miljö.
 • Skapande av engagemang och delaktighet i analys och handling.
 • Kommunicera och genomföra en analys av en specifik situation.
 • Utvärdering (dekonstruktion och förslag på förbättringar) av en presenterad analys.

Under kursen kommer de olika specialiseringarna vid institutionens masterprogram även att introduceras genom att det presenteras exempel på typisk företagsekonomisk analys relaterade till specialiseringarna. Kursen kommer också att knyta affärsanalys och handling till frågor av strategisk betydelse inom områdena marknadsföring, organisation och internationellt företagande .

Undervisning

Kursens undervisningsformer är föreläsningar och seminarier i små och medelstora grupper. Kursen innehåller både skriftliga och muntliga moment. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras genom ett skriftligt prov, seminarier samt individuella färdighetsövningar. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar 2FE804, 8FE804 Management, Analysis and Action.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bazerman, Max H.; Moore, Don A. Judgment in managerial decision making

  8. ed.: Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew The second machine age : work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies

  New York: W. W. Norton & Company, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hand, David J. Statistics : a very short introduction

  Oxford: Oxford Univ. Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hand, David J Measurement: A Very Short Introduction

  OUP Oxford, 2016

  ISBN 9780198779568

  Obligatorisk